Adatvédelem

 

 1. A szerződő felek megegyeztek, hogy a megrendelés megfelelő feldolgozása és kézbesítése érdekében, amennyiben a Vevő természetes személy, köteles az Eladónak a megrendelésben megadnia a nevét, címét és írányítószámát, telefonszámát és e-mail címét.
 2. A szerződő felek megegyeztek, hogy a megrendelés megfelelő feldolgozása és kézbesítése érdekében, amennyiben a Vevő jogi személy, köteles az Eladónak a megrendelésben megadnia a cégnevét, székhelyét és annak irányítószámát, statisztikai számát, EU adószámát (amennyiben rendelkezik vele), telefonszámát és e-mail címét. 
 3. A megrendelés elküldése előtt a Vevő felszólításra kerül, hogy a rendelés elküldése előtt, a négyzet bejelölésével erősítse meg, hogy az Eladó elegendően, érthetően és egyértelműen tájékoztatta a következőkről:
  1. az azonosítási adatairól, melyek ezen szerződési feltételek I. cikkében találhatóak, melyek az Eladó azonosságát igazolják,
  2. az Eladó elérhetőségeiről, ill. az Eladó által megbízott felelős személy elérhetőségeiről,
  3. a személyes adatok feldolgozásának céljáról, mely az Eladó és Vevő közötti szerződés megkötése és az adatfeldolgozás jogi alapja,
  4. arról, hogy a Vevő köteles az adásvételi szerződés megkötése és a megrendelés megfelelő feldolgozása és kézbesítése érdekében megadnia a szükséges személyes adatait,
  5. amennyiben az adatfeldolgozás a Rendelet 6. cikk 1. bek. f) alpontján alapul, arról, hogy a jogi érdek, amit az Eladó követ, a közvetlen marketing.
  6. a harmadik fél azonosítási adatairól, mely cég a Vevő által megrendelt termék kézbesítését végzi, ill. a személyes adatok más feldolgozóiról, vagy a feldolgozók kategóriáiról, amennyiben ilyen van,
  7. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, ill. a meghatározása kritériumairól.
 4. Az Eladó azért dolgozza fel a Vevő, ill. a Vevő dolgozói, vagy más Vevő által meghatalmazott személy személyes adatait, mert ezen adatok feldolgozása az Eladó és Vevő között megkötött adásvételi szerződés megfelelő kivitelezéséhez, a szerződés megkötése előtti vásárlással kapcsolatos kérdések megválaszolásához és az általános érvényű kötelező szabályok által előírt kötelességek végrehajtásához elengedhetetlen, esetleg mert ezen adatok feldolgozása az Eladó jogos érdekében történik. Az adatok megadása nélkül a szerződés megfelelő teljesítése nem lenne lehetséges. 
 5. Az Eladó ezennel tájékoztatja a Vevőt, hogy Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), (továbbá „Rendelet”), az Eladó, mint információs rendszer üzemeltetője, az adásvételi szerződés megkötése folyamatában feldolgozza a Vevő, mint érintett személy, személyes adatait annak a hozzájárulása nélkül, mivel a Vevő adatainak feldolgozása az szerződés előkészítése keretein belül történik és a Vevő, mint szerződő fél, adatainak feldolgozása a szerződés kivitelezéséhez elengedhetetlen.
 6. Az Eladó a szerződés megfelelő kivitelezéséig tárolja a személyes adatokat, valamint az egyes jogi igények megszűnésének időpontjának megfelelően.
 7. A Vevő felel a megadott személyes adatok teljességéért, valódiságáért és helyességéért. A megadott személyes adatok változásának esetén a Vevő köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az Eladót.
 8. A megadott személyes adatok elavultsága esetében, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás megvonása után, a cél teljesítése után vagy a személyes adatok feldolgozására elengedhetetlenül szükséges időtartam lejárta után, vagy ha az ilyen adatok tárolása bármilyen törvényes okból elfogadhatatlan, a személyes adatok törlésére kerül sor.
 9. A személyes adatok feldolgozása vonatkozásában a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 számú Európai parlament és EU Tanács Rendelete, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló követelmények, ill. a 18/2018 számú adatvédelemről szóló törvény betartásával a Vevő, mint érintett személy jogosult (i) a személyes adataihoz való hozzáféréshez, (ii) a hibás személyes adatok javítására, (iii) a személyes adatok feldolgozásának korlátozására (akadályozására), (iv) a személyes adatai feldolgozásának kifogásolására, (v) a személyes adatai törlésére, (vi) az adatok átadhatóságára, (vii) panasztevésre a Szlovák köztársaság Adatvédelmi hatóságának, amennyiben gyanítja, hogy a személyes adatainak feldolgozása a hatályos jogszabályokkal ellentétes módon történik. Az érintett személy említett jogai az Adatvédelmi szabályzat 12–22. cikkeiben vannak részletezve.
 10. A Vevő, aki a webáruház keretein belül regisztrált, bármikor ellenőrizheti és megváltoztathatja a megadott személyes adatait, amennyiben bejelentkezés után az Ügyfélfiók gombra kattint.
 11. A Rendelet 6. cikk 1. bek. f) alpontja értelmében az Eladó a megrendelt termék, ill. szolgáltatás kézbesítését követően, jogi érdekeltség alapján feldolgozhatja a Vevő személyes adatait marketing célokra is és a Vevő elektronikus címére küldhet információkat új termékekről, kedvezményekről és akciókról a termékekre, ill. szolgáltatásokra vonatkozóan.
 12. Az érintett személy, akinek a személyes adatai az Eladó jogi érdeke alapján feldolgozásra kerülnek, jogosult az ilyen feldolgozást bármikor kifogásolni és az Eladó nem dolgozhatja fel tovább ezeket a személyes adatokat, amennyiben nem bizonyíthatók jogos indokok ezen adatfeldolgozásra, amelyek felülírják az érintett személy érdekeit, jogait és szabadságait, vagy indokok a jogi igények bizonyítására, érvényesítésére vagy megvédésére.
 13. A marketing célokra megadott személyes adatok feldolgozására vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható, még pedig az Eladó által küldött minden marketing célú e-mailben található linkre való kattintással, az Eladónak való e-mail küldésével, vagy az Eladó levelezőcímére küldött levéllel.
 14. A személyes adatok a fogyasztói szerződés teljesítése céljából elengedhetetlen mértékben harmadik félnek átadhatók, legfőképpen a fuvarozónak, a hatóságoknak vagy informatikai szolgáltatónak, amennyiben ez elengedhetetlen azon cél teljesítése érdekében, amely célból begyűjtésre kerültek.
 15. Az Eladó ezennel tájékoztatja a Vevőt, hogy a személyes adatok a fogyasztói szerződés teljesítése és a személyes adatok feldolgozása céljából a következő harmadik feleknek, ill. címzettkörnek lesznek átadva:

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., székhelye Technická 7, 821 04 Bratislava, statisztikai szám: 35 834 498, bejegyezve a BA1 járási bíróság cégjegyzékébe, részleg: SRO, betét: 26367/B

CAREE s.r.o., székhelye Karpatská 1328/3, 040 01 Košice, statisztikai szám: 50321846, bejegyezve a Košice I járási bíróság cégjegyzékébe, részleg: Sro, betétszám: 39130/V

Packeta Slovakia s. r. o., székhelye: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, ejegyezve a BA1 járási bíróság cégjegyzékébe, részleg: SRO, betét: 105158/B

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., székhelye: 1039 Budča 962 33, IČO: 36 624 942, ejegyezve a  Banská Bystrica-i járási bíróság cégjegyzékébe, részleg, betét: 9084/S