Refund policy

VIII. Reklamációs rendszabályzat (hibafelelősség, garancia, reklamáció)

 1. A reklamációs rendszabályzat a Vevő által az Eladó webáruházában online vásárolt termékekre vonatkozik. 
 2. A reklamációk kezelésére az Eladó érvényes reklamációs rendszabályzata vonatkozik, tehát ezen szerződési feltételek VIII. cikke. 
 3. A Eladó tájékoztatta a Vevőt annak jogairól, melyek a Polgári törvénykönyv 622. §-ból és a Polgári törvénykönyv 623. §-ból erednek, még pedig úgy, hogy ezen szerződési feltételeket feltűntette a Eladó webáruházának megfelelő aloldalán és a Vevőnek lehetővé tette elolvasásukat a rendelés megtétele előtt, továbbá kellőképpen tájékoztatta a reklamációs szabályzatról, valamint informálta a reklamáció feltételeiről és módjairól, beleértve a reklamáció érvényesítése helyét és a Törvény 18. § (1) bekezdése szerinti garanciális szerviz szolgáltatását.
 4. Amennyiben a Vevő egyben fogyasztó is, az Eladó a szolgáltatott áruhoz 24 hónapos garanciaidőt biztosít, amely alatt az áru a szokásos céljának használatára alkalmas és a szokásos tulajdonságait megőrzi. A jótállási idő kezdőpontja az áru átadásának napja. A számla, illetve a nyugta egyaránt jótállási nyilatkozatként is funkcionál.
 5. A jótállás időtartama azon idővel bővül, ameddig a Vevő garanciális javítás miatt nem használhatta a terméket. 
 6. Az Eladó felelős a termék hibáiért a Szlovák Köztársaság hatályban lévő rendelkezéseinek értelmében és a Vevő a panaszt az Eladónál vagy más kijelölt személynek köteles benyújtani. A kijelölt személyekről, a garanciális és garanciális időn túli szervizpontokról való információk a jótállási nyilatkozat hátoldalán találhatóak, vagy a Vevő telefonos, illetve e-mailben való kérésére az Eladó adja meg őket.
 7. A biztosított jótállási idő keretein belül a fogyasztónak joga van az Eladónál megvásárolt hibás termék miatt az Eladót felelősségre vonni, melyért a gyártó, a forgalmazó vagy az eladó felelős.
 8. Olyan hibás termékért, amelyre nem vonatkozik a jótállás, és ha a termék hibái a kárveszély Vevőre való átszállása után, esetleg külső események következtében keletkeztek és nem az Eladó okozta őket, felelősségre nem vonható, legfőképpen, ha:
  • a bizonylat vagy számla, mely lehetővé teszi a meghibásodás miatti kártérítés igénylését, elveszett,
  • a meghibásodott termék/csomagolás nem került feljegyzésre az átvételnél, 
  • a jótállási idő lejárt,
  • a termék mechanikus sérülést szerzett,
  • a termék saját közlekedési eszközzel való szállítás során sérült meg,
  • a termék olyan feltételek között használatos, amelyek nem felelnek meg a természetes közegnek a páratartalom, kémiai és mechanikus behatások miatt,
  • a meghibásodás szakszerűtlen használat, működtetés, vagy a karbantartás hanyagolása miatt következett be,
  • a hiba a termék túlzott terhelésével, vagy a dokumentációban megadott feltételekkel, általános elvekkel, technikai standardokkal vagy más a Szlovák Köztársaságban érvényes biztonsági szabályzattal ellentétes használattól keletkezett,
  • a termék meghibásodása kiszámíthatatlan vagy visszafordíthatatlan események következménye.
 9. Amennyiben a hibás termékekért való felelősségből származó jogok nem lettek alkalmazva a jótállási idő keretein belül, elvesztik érvényüket.
 10. Amennyiben a szállítmány nem teljes, illetve olyan látható sérüléssel rendelkezik, melyet a Vevő az átvételnél észlelhetett, de nem értesítette róla haladéktalanul a fuvarozót ezen szerződési feltételek VII cikkének 17–22 pontjai értelmében, esetleg az áru átvételétől számított 30 napon belül, ezután az időpont után a reklamáció érvényesítése csak akkor elismerhető, ha a Vevő be tudja bizonyítani, hogy a termék már a Vevő általi átvétel időpontjában hibás volt.
 11. Amennyiben az áru meghibásodást jelez, a Vevő jogosult a reklamáció érvényesítésére a Törvény 18. § (2) bekezdése értelmében úgy, hogy a terméket elszállítja a Eladó levelezési címére és kinyilvánítja szándékát (továbbá „Reklamációs űrlap”), például egy űrlap formájában, mely a Eladó webáruházának megfelelő aloldalán található és ezen szerződési feltételek részét is képezi, még pedig papírformában (ajánlott levéllel a Eladó levelezési címére) vagy elektronikus formában (e-mailben a panaszkezelés e-mailcímére). 
 12. A reklamáció kizárólag az Eladó levelezési címén lehetséges.
 13. A Vevő köteles a Reklamáció érvényesítéséről szóló értesítésben valósan megadni minden szükséges információt az igénylőlap értelmében, mely ezen szerződési feltételek csatolmányában található; legfőképpen pontosan kijelölni a hiba jellegét és mértékét. A reklamáció feldolgozásának felgyorsítása érdekében ajánlott a reklamált hiba fotó dokumentációját a reklamáció benyújtásával együtt elküldeni, amennyiben ez tekintettel a hibára szükséges.
 14. Amennyiben szükséges az árut az Eladónak visszaküldeni, a Vevő úgy cselekszik, hogy az áru megfelelő csomagolásba kerüljön, hogy a terméket kellőképpen védje és megfeleljen az áruszállítás követelményeinek. Törékeny áru szállítása esetén ajánlatos a küldeményt a megfelelő szimbólumokkal ellátni. A küldeményt ajánlott bebiztosítani. Az Eladónak futárral kézbesített küldeményeket nem áll módjában átvenni.
 15. Az Eladónak visszajuttatható termékre vonatkozó reklamáció kezdeti napja az a nap, amikor a következő feltételek együttesen teljesítve vannak:
 1. a Reklamáció érvényesítéséről szóló értesítés kézbesítése az Eladónak,
 2. a reklamált termék kézbesítése az Eladónak,
 3. a reklamált termékhez tartozó hozzáférési kódok, jelszavak stb., melyek elengedhetetlenek a reklamáció megfelelő kezeléséhez, kézbesítése az Eladónak;

16. A Vevő köteles eldönteni, mely jogát szeretné a Polgári törvénykönyv 622. § és 623. § értelmében gyakorolni és egyidejűleg köteles erről az információról értesíteni az Eladót is a Reklamáció érvényesítéséről szóló értesítőben.

17. A Vevő döntése alapján, mely jogát szeretné a Polgári törvénykönyv 622. § és 623. § értelmében gyakorolni, a Eladó köteles meghatározni a reklamáció intézésének módját a Törvény rendelkezésének 2. § m) pontjának megfelelően:

 1. azonnal, 
 2. bonyolultabb esetekben a reklamációtól számított 3 napon belül,
 3. indokolt esetekben, legfőképpen, ha a termék összetett műszaki állapotának értékelése azt igényli, legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül

18. A reklamáció intézési módja meghatározását követően az Eladó vagy a meghatározott személy a panaszt kezeli:

 1. azonnal, 
 2. indokolt esetekben később,
 3. a reklamáció intézése viszont az érvényesítéstől számított 30 napnál hosszabb ideig nem tarthat.

A reklamáció határidejének eredménytelen lejárta után a fogyasztó jogosult elállni a szerződéstől vagy jogosult a termék újra való cseréjére.

19. Az Eladó a reklamáció érvényesítésekor köteles a Vevőnek erről igazolást adni, amelyben köteles pontosan meghatározni a panaszolt termék hibáit.

20. Amennyiben a reklamáció távközlési eszköz használatával lett érvényesítve, az Eladó köteles reklamáció érvényesítését a fogyasztónak azonnal kézbesíteni; amennyiben az igazolást nem lehetséges azonnal elküldeni, indokolatlan késedelem nélkül kell azt kézbesíteni, legkésőbb viszont a reklamáció intézésének a dokumentumával együtt kell azt kézbesíteni; a reklamáció érvényesítésének igazolását nem kell kézbesíteni, ha a fogyasztó a reklamáció érvényesítésének módját másképpen is bemutathatja.

21. Ha a Vevő a termék reklamációját a vételtől számított első 12 hónapon belül érvényesítette, az Eladó a reklamációt csakis szakmai elbírálat vagy egy felhatalmazott, bejelentett vagy akkreditált személy vagy egy meghatározott személy (továbbá „szakmai elbírálat”) véleménye alapján utasíthatja el. Tekintet nélkül a szakmai elbírálás eredményére az Eladó a Vevőtől nem igényelheti a szakmai elbírálással kapcsolatos kiadások megtérítését és ezzel összefüggő más kiadást sem.

22. Ha a Vevő a reklamációt a vásárlás után következő 12 hónapon belül érvényesítette és ezt az Eladó elutasította, az Eladó a reklamáció intézésének dokumentumába megadja, hogy a Vevő az árut további szakmai elbírálásra kinek küldheti. 

23. Ha a termék szakmai elbírálásra a reklamáció intézésének dokumentumában megadott meghatározott személynek van elküldve, minden ezzel összefüggő kiadás az Eladót terheli, tekintet nélkül a szakmai elbírálás eredményére. 

24. Ha a Vevő a szakmai elbírálással bizonyítja az Eladó hibafelelősségét, újból érvényesítheti a reklamációt; a szakmai elbírálás ideje alatt a jótállás ideje nem számítódik. Az Eladó a Vevőnek köteles az ismételt reklamációtól számított 14 napon belül megtéríteni minden költséget, amely a szakmai elbírálással kapcsolatos és az ezzel összefüggő más költséget is. Az ismételt reklamációt nem lehet visszautasítani.

25. A reklamáció intézése csak a Vevő által megadott hibára vonatkozik.

26. Amennyiben a hiba elhárítható és a Vevő ezen szerződési feltételek VIII. cikk 16. pontja értelmében nem rendelkezik a reklamáció intézésének módjáról, az Eladó a reklamációt a hiba elhárításával intézi.

27. Amennyiben elhárítható hibáról van szó, a Vevő jogosult az ingyenes hibaelhárításra megfelelő időben és módon. Az Eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül elhárítani.

28. A Eladónak mindig lehetősége van a hibás terméket hibátlanra cserélni, amennyiben ez a Vevőnek nem okoz komolyabb nehézségeket.

29. A Vevő kérheti a javítás helyett a termék cseréjét, vagy ha csak a termék egy részéről van szó, akkor a hibás résznek a cseréjét, amennyiben az Eladónak ezzel nem keletkeznek a termék árához vagy a hiba komolyságához aránytalan költségei.

30. Amennyiben a hiba elháríthatatlan és gátolja a termék megfelelő használatát, a Vevő jogosult a termék cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra. Egy azon jog illeti meg a Vevőt akkor is, ha bár elhárítható hibáról van szó, de a hibaelhárítást követően a Vevő továbbra sem tudja megfelelően használni a terméket ismétlődő vagy több meghibásodás miatt. 

31. A Eladó a reklamációt intézheti:

 1. a termék cseréjével más hasonló vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező termékre,
 2. amennyiben nem áll az Eladó módjában kicserélni a terméket másra, a reklamációt a hibás termékért járó jóváírás kibocsátásával zárja.

32. Reklamáció szempontjából az az elhárítható meghibásodás minősül ismétlődőnek, mely több, mint kétszer jelentkezik. 

33. Reklamáció szempontjából több elhárítható meghibásodásnak az a helyzet minősül, amikor több, mint három elhárítható meghibásodás jelentkezik egyszerre. 

34. Amennyiben a hiba elháríthatatlan, a Vevő jogosult a termék árából való arányos kedvezményre. 

35. A termék cseréje esetében a Vevő kézhez kap egy dokumentumot, amelyben feltüntetendő a termék cseréjéről szóló információ, a további reklamációk érvényesítése pedig az adásvételi szerződés és ezen dokumentum alapján történik. Ha az áru cseréje következik be, a jótállás ideje az új áru átvételének pillanatától számítódik, de csak az új árura.

36. A Eladó köteles a reklamációt intézni és befejezni egyel a következő módszerek közül:

a) a megjavított termék átadásával,

b) a termék cseréjével,

c) a termék vételárának visszafizetésével,

d) a termék árából való megfelelő kedvezmény kifizetésével,

e) írásbeli felszólítással a Eladó által meghatározott termék átvételére,

f) a termék reklamációjának indokolt elutasításával.

37. A Eladó köteles a reklamáció intézésének módjáról kiadni egy írásos bizonylatot legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül személyesen, postai vagy futárszolgálat igénybevételével. A reklamációs folyamat eredményéről a Eladó tájékoztatja a Vevőt haladéktalanul a reklamációs folyamat lezárása után, telefonon vagy e-mailben, valamint a termékkel együtt, vagy e-mailben kézhez kapja a reklamáció befejezéséről szóló dokumentumot.

38. Az Eladó köteles a felügyleleti szervek kérésére felmutatni: a reklamáció elismervényének másolatát; az indokokat, amiért a reklamáció intézésének módjáról nem lehetséges azonnal dönteni, és amiért a reklamációt nem lehetséges intézni azonnal a mód meghatározását követően, a szakmai felülvizsgálatra való elküldésről szóló dokumentumot vagy a felülvizsgálat eredményeit és a reklamáció rendezését igazoló dokumentumot.

39. A termékekhez járó ajándékokra a reklamáció nem vonatkozik.

40. Ha a fuvarozó hibájából történő kézbesítés esetlegesen meghiúsul vagy a fuvarozó hibájából a termék megsérül, a reklamációt közvetlenül a fuvarozócég dolgozójánál szükséges érvényesíteni. A Vevő a fuvarozótól a sérült terméket nem veszi át és a fuvarlevélbe bejegyzést tesz a sérült termékről ezen szerződési feltételek VI. cikk 17–22. pontjai értelmében.

41. Azon fuvarozással keletkezett mechanikus sérüléssel rendelkező termékre, melyet a Vevő átvett és a fuvarlevél aláírásával a futárszolgálat dolgozójának megerősítette, hogy a termék hibátlan, reklamáció nem elismerhető és hasonló, reklamációs tevékenység a Vevőnek nem szolgáltatható.

42. Amennyiben a fogyasztó nem elégedett az Eladó által intézett reklamáció módjával, vagy ha feltételezi, hogy az Eladó megsértette a jogait, lehetősége van jogorvoslattal fordulni az Eladóhoz. Amennyiben az Eladó a jogorvoslatot elutasítja vagy az elküldésétől számított 30 napon belül nem ad rá választ, a fogyasztónak jogában áll Alternatív vitarendezés kérelmezésére a 391/2015 számú fogyasztói jogviták rendezésének alternatív módjairól, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 12. §-ának rendelkezése értelmében.

43. A Eladóval való jogviták rendezésének alternatív módjaiban illetékes testület a Szlovák kereskedelmi felügyelet vagy más illetékes és felhatalmazott jogi személy, mely a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának Alternatív vitarendezés jegyzékében szerepel (elérhető a http://www.mhsr.sk weboldalon); a fogyasztót megilleti a feltűntetett Alternatív vitarendezés szereplőiből való választás joga.

44. A Vevő - fogyasztó, jogosult a vitái elrendezése érdekében az online vitarendezés platform (továbbá „OVR”) használatára a választott nyelvben. A Vevő - fogyasztó, a fogyasztói viták alternatív rendezésére használhatja az OVR platformot, mely a következő weboldalon elérhető http://ec.europa.eu/consumers/odr. A Vevő - fogasztó, az OVR platformnak való beadvány előterjesztésénél kitölt egy elektronikus panasztételi űrlapot. Az előterjesztett információk elegendők kell, hogy legyenek az illetékes online vitarendezés szereplőjének meghatározására. A Vevő - fogyasztó mellékelhet dokumentumokat a panasza alátámasztása értekében.

45. Ezen szerződési feltételek VIII. cikkében található rendelkezések kifejezetten nem érvényesek azon jogalanyokra, melyek nem felelnek meg a 250/2007 számú fogyasztók védelméről szóló törvény és későbbi módosításai 2. § a) pontjában feltűntetett fogyasztó meghatározásának, tehát amennyiben a Vevő vállalkozó. Amennyiben a Vevő vállalkozó, jogosult a hibás termékből eredő igények érvényesítésére, de a hibás termékből eredő igények érvényesítését a Szlovák Köztársaság kereskedelmi törvénykönyv rendeletei szabályozzák.